Среда, 22.09.2021, 01:49
Приветствую Вас Гость | RSS

Шпаргалка

Шпоры для школьников и студентов

Ответы на экзамен, зачет, коллоквиум, ЕГЭ, ГИА и многое другое

Образование и наука

ответы, шпоры, астрономия, биология, география, информатика, история, культурология, литература, математика, материаловедение, машиностроение, медицина
обществознание и политология, педагогика, психология, социология, химия, физика, филология, философия, экология, экономика, электротехника, энергетика, юриспруденция

Скачать шпаргалки

Ответы в виде шпаргалок по белорусской детской литературе

Главная » Файлы » Гуманитарные науки » Литература

Ответы в виде шпаргалок по белорусской детской литературе

Для скачивания материала Вам нужно зарегистрироваться

[ Скачать шпаргалку(166.3 Kb) ]
21.06.2016, 17:58
 1. Спецыфіка дзіцячай літаратуры.
 2. Складванне традыцый стварэння кніг вучэбнага характару на Беларусi.
 3. Паэтыка малых фальклорных жанраӯ беларускага дзіцячага фальклору.
 4. Беларускія народныя казкi як сродак выхавання дзяцей.
 5. Складванне кола дзіцячага чытання на тэрыторыi Беларусi да XXст.
 6. Сімяон Полацкi як адзін з пачынальнікаӯ дзіцячай літаратуры.
 7. Асаблівасцi развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ӯ 1900-28гг.
 8. Тэматычная разнастайнасць твораӯ М.Багдановіча, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 9. Тэматычная разнастайнасць твораӯ Янкi Купалы, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 10. Ιдэйна-тэматычная разнастайнасць твораӯ з «Першага чытання для дзетак беларусаӯ» (1906) Цёткi.
 11. Цётка як пачынальніца мастацкай белетрыстыкi для дзяцей («Гутаркi аб птушках», «Газа» i інш.) i мемуарыстыкi («З дарогi», «Успаміны з паездкi ӯ Фінляндыю» i інш.).
 12. Тэматычная разнастайнасць вершаӯ i апавяданняӯ Цёткi, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 13. «Другое чытанне для дзяцей беларусаӯ» (1909) Якуба Коласа: асаблівасцi кампазіцыi, тэматыка i выхаваӯча-пазнавальнае значэнне мастацкіх твораӯ.
 14. Гуманістычны пафас празаічных i вершаваных апавяданняӯ Якуба Коласа для дзяцей i пра дзяцей (У старых дубах», «Дзеравеншчына», «Першы заработак», «Савось-распуснік» i інш.).
 15. Тэматычная разнастайнасць лірычных твораӯ Якуба Коласа, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 16. Асаблівасцi аповесцяӯ для дзяцей i падлеткаӯ Якуба Коласа (на прыкладзе 1-2 твораӯ).
 17. Тэматычная разнастайнасць i гуманістычны пафас апавяданняӯ i вершаӯ Змітрака Бядулi, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 18. Тэматычная разнастайнасць казак Змітрака Бядулi, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 19. Асаблівасцi развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ӯ 1929-56гг.
 20. Асэнсаванне тэмы «дзіця i вайна» ӯ беларускай літаратуры розных часоӯ.
 21. Спецыфіка адлюстравання жыцця ӯ іншых краінах у апавяданнях Янкi Маӯра («Звяры на караблi», «Лацаронi», «Слёзы Тубi» i інш.).
 22. Праблема чалавечных узаемаадносін у аповесцях Янкi Маӯра «У краіне райскай птушкi», «Сын вады», «Чалавек ідзе», «Шлях з цемры», «Амок» (на прыкладзе 2-3 твораӯ).
 23. Ιнтэрпрытацыя сюжэта рабінзанады ӯ аповесцi «Палескія рабінзоны» (1930) Янкi Маӯра.
 24. Спасціжэнне дзіцячай душы ӯ псіхалагічных эцюдах i апавяданнях пра Вялікую Айчынную вайну («Шчасце», «Бярозавы конь», «Максімка», «Дом пры дарозе». «Завошта» i інш.).
 25. Тэматычная разнастайнасць апавяданняӯ Алеся Якімовіча, якія ӯваходзяць у дзіцячае чытанне.
 26. Майстэрства Алеся Якімовіча-казачніка.
 27. Спецыфіка адлюстравання свету дзяцей у апавяданнях Міхася Лынькова.
 28. Праблема гераічнага ӯ аповесцi-казцы «Пра смелага ваяку Мішку i яго слаӯных таварышаӯ» (1937) Міхася Лынькова.
 29. Характарыстыка вобразнай сістэмы аповесцi «Міколка-паравоз» (1937).
 30. Асаблівасцi беларускай дзіцячай літаратуры ӯ 1957-85гг.
 31. Тэма Радзімы ӯ творчасцi Уладзіміра Дубоӯкi.
 32. Праблема «чалавек i прырода» ӯ апавяданнях Уладзіміра Дубоӯкi.
 33. Арыгінальнасцi падачы пазнавальнага матэрыялу ӯ аповесцях Уладзіміра Дубоӯкi (на прыкладзе аповесцяӯ «Жоӯтая акацыя», «Ганна Алелька», «Як Алік у тайзе заблудзiӯся» - на выбар).
 34. Тэматычная разнастайнасць казак Уладзіміра Дубоӯкi.
 35. Тэматычная разнастайнасць твораӯ Максіма Танка, якія ӯвваходзяць у дзіцячае чытаннне.
 36. Тэматычная разнастайнасць твораӯ Станіслава Шушкевіча, якія ӯвваходзяць у дзіцячае чытаннне.
 37. Тэматычная разнастайнасць твораӯ Віталя Вольскага, якія ӯвваходзяць у дзіцячае чытаннне.
 38. Васіль Вітка як педагог i тэарэтык дзіцячай літаратуры («Дзецi i мы» (1977), «Урокi» (1982), «Азбука душы»(1988), «Дом, дзе жывуць словы» (1995)).
 39. Тэматычная разнастайнасць казак Васіля Віткi; спецыфіка адлюстравання ӯ iх сучаснага жыцця.
 40. Тэматычная разнастайнасць апавяданняӯ Васіля Віткi для дзяцей.
 41. Спецыфіка адлюстравання навакольнага свету ӯ творах Васіля Віткi малых жанравых форм.
 42. Праблема «чалавек i прырода» ӯ апавяданнях Алены Васілевіч («Браты-артысты», «Геша», «Бабуліны кватаранты» i інш).
 43. Мраральна-этычныя праблемы ӯ апавяданнях Алены Васілевіч («Шурка Рэмзікаӯ», «Сябры», «Маміна свята» i інш»).
 44. Перапляценне гумарыстычнага i драматычнага ӯ апавяданнях Алены Васілевіч.
 45. Спецыфіка адлюстравання свету дзяцей у апавяданнях «Як звяргаюцца ідэалы», «Карней – мышыная смерць» i інш. Уладзіміра Караткевіча.
 46. Спецыфіка выяӯлення i асэнсавання падзей мінулага ӯ апавяданнях i аповесцях Уладзіміра Караткевіча (на прыкладзе 3-4 твораӯ).
 47. Выхаваӯчае i пазнавальнае значэнне нарысаӯ i эсэ Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымi крыламi», «Гэта было 10 сакавіка 1864года», «Сын Беларусi, сын Прагi», «Подзвіг Скарыны».
 48. Адкрыццё дзецям навакольнага свету праз казку (на прыкладзе казак Уладзіміра Караткевіча).
 49. Тэматычная разнастайнасць апавяданняӯ Янкi Брыля, якія уваходзяць у дзіцячае чытанне.
 50. Тэматычная разнастайнасць вершаваных твораӯ Рыгора Барадуліна, якія уваходзяць у дзіцячае чытанне.
 51. Раскрыццё унутранага свету дзяцей i дарослых у аповесцi «Навасёлы, або Праӯдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыццi Жэнi Мурашкi» (1972). Элементы прыгодніцтва ӯ творы.
 52. Тэматычная разнастайнасць апавяданняӯ Паӯла Місько, якія уваходзяць у дзіцячае чытанне.
 53. Спецыфіка адлюстравання свету ӯ фантастычных творах Паӯла Місько (на прыкладзе 1-2 твораӯ).
 54. Асэнсаванне сучаснага жыцця ӯ казках П. Місько (Старамодны Заяц», «Сарока», «Дзяцел» i інш).
 55. Тэматычная разнастайнасць вершаваных твораӯ Ніла Гілевіча, якія уваходзяць у дзіцячае чытанне.
 56. Тэматычная разнастайнасць вершаваных твораӯ Васіля Зуёнка, якія уваходзяць у дзіцячае чытанне.
 57. Тэматычная разнастайнасць твораӯ Уладзіміра Ягоӯдзіка, якія уваходзяць у дзіцячае чытанне.
 58. Асаблівасцi развіцця прозы для дзяцей у 1985-2003гг.
 59. Асаблівасцi развіцця паэзii для дзяцей у 1985-2003г.
 60. Асаблівасцi развіцця драматургii для дзяцей у 1985-2003гг.
Категория: Литература | Добавил: kkent | Теги: шпаргалок, литература, белорусской, литературе, по, ответы, детской, виде
Просмотров: 3214 | Загрузок: 814 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Поиск
мы в соц.сетях
Статистика
Рейтинг@Mail.ru
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Облако

Шпаргалка © 2021
uCoz